صحت

۱۹۴ مرکز صحی اساسی در ۱۸ ولایت ایجاد می گردد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه قرار داد های عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی را در ۱۸ ولایت کشور با موسسات تطبیق کننده ملی و بین المللی به امضاء کرد.
وزارت صحت عامه، در سال ۲۰۱۳ عرضه خدمات صحی اساسی را در ۱۸ ولایت و عرضه خدمات اساسی شفاخانه یی را در ۹ ولایت کشور از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت کیفیت، قیمت و شفافیت کامل، تحت نظارت نهاد های مسئول با موسسات غیر حکومتی قرار داد نمود، که این قرار داد ها دراخیر سال ۲۰۱۶ به پایان رسید. اکنون قرار داد های مذکور به منظور جلوگیری از سکتگی در عرضه خدمات صحی با همان موسسات، به مدت شش ماه دیگر از سوی این وزارت عقد گردید.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، در مراسم عقد این قرار داد ها صحبت نموده گفت:” موسسات تطبیق کننده باید در تطبیق پروژه های شان تمام معیارات را در نظر بگیرند، چراکه این شش ماه برای تمام موسسات تطبیق کننده یک آزمون خواهد بود.
دوکتور فیروز میگوید، وزارت صحت عامه در نظر دارد، که در این قرار داد ها ۱۹۴ مرکز صحی اساسی، ۳۹۹ پوسته صحی جدید را در ۱۸ ولایت کشور ایجاد و نیز خدمات صحی را برای مهاجرین افغان که از کشور های همسایه به کشور عودت می نمایند فراهم نماید.
هزینه مجموعی این قرار داد ها برای عرضه خدمات صحی اساسی ۳۳۴,۷۴۲,۱۱۸ افغانی برای عرضه خدمات شفاخانه ئی ۳۳۴,۷۴۲,۱۱۸ افغانی میباشد که در ولایت های بلخ، سرپل، سمنگان، بادغیس، هلمند، میدان وردک، نیمروز، فراه، ننگرهار، ارزگان، لوگر، نورستان، زابل، غور، کنر، کندز، دایکندی و لغمان به مصرف خواهد رسید.

نظر بدهید